Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
účinné od 1.11.2022

Základné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Jana Kečkéšová – Oáza Ženy (ďalej len Usporiadateľ) a účastníkov kurzov, výcviku – Lektorka Loona dance, členov klubu a ďalších akcií, (ďalej len Účastník), ktoré organizuje Jana Kečkéšová – Oáza Ženy.

Jana Kečkéšová – Oáza Ženy, IČO: 37 713 507 prevádzkujúca webové stránky www.loonadance.sk, organizujúca akcie, verejné kurzy a výcvik pod obchodnou značkou Loona dance academy. Kontaktné údaje: info@loonadance.sk.

Prihlásenie a registrácia na verejné kurzy a výcvik:
 • Prihláška na kurz sa podáva prostredníctvom online formulára umiestneného na loonadance.sk.
 • Po odoslaní webovej prihlášky je nutné vykonať platbu bankovým prevodom na bankový účet Jana Kečkéšová – Oáza Ženy.
 • Zaškrtnutím voľby „Súhlasím s Podmienkami účasti a Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ Účastník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu podrobne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so zásadami ochrany a spracovania osobných údajov, a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí.
 • Účastníkovi je automaticky zaslaný potvrdzujúci email o jeho rezervácii a doklad o platbe.
 • Pokiaľ nie je platba udalosti, na ktorú sa účastník prihlásil, zaplatená do 3 pracovných dní, môže byť prihláška stornovaná. O stornovaní prihlášky je Účastník informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal pri prihlasovaní.
 • Prípadné pokyny ku kurzu sú automaticky uvedené v samotnej anotácii kurzu.
 • V prípade výcviku sú do 7-mich dní Účastníkovi zaslané bližšie informácie k výcviku – študijný plán, prípadne Dohoda o štúdiu.
 • V prípade niektorých seminárov sú maximálne 7 dní pred konaním seminára zaslané na jeho zadanú emailovú adresu bližšie informácie k semináru, táto informácia je zverejnená v anotácii kurzu.
Platobné podmienky:

Platba za kurz, výcvik prebieha štandardným bankovým prevodom na bankový účet Usporiadateľa uvedenom v anotácii akcie alebo podľa pokynov uvedených v e-maile, ktorý Účastníkovi príde automaticky na základe odoslanej prihlášky na webe www.loonadance.sk.

Ku každej platbe bankovým prevodom sú Účastníkovi automaticky ihneď po platbe zaslané na uvedený email v prihláške potvrdenie o rezervácii miesta a daňový doklad-faktúra.

 • V prípade zmeškania či zrušenia svojej účasti na kurze sa platba nevracia. Účastník však môže za seba nájsť náhradníka alebo si zvoliť ako náhradu v plnej výške iný kurz z loonadance.sk.
 • V prípade vyššej ceny nahradzovaného kurzu je Účastník povinný doplatiť cenový rozdiel kurzu. O tejto skutočnosti informuje usporiadateľa na info@loonadance.sk
 • V prípade choroby, doloženej lekárskym oznámením, je kurzovné Účastníkovi poslané späť a je účtovaný storno poplatok, ktorý činí 10% z uhradenej celej čiastky kurzovného. Storno poplatok je použitý na úhradu nákladov spojených s administratívnou alebo organizačnou činnosťou Usporiadateľa.
Zrušenie účasti na výcviku – lektorský výcvik – Lektorka Loona dance a storno podmienky:
 • V prípade zrušenia svojej účasti je storno poplatok 30% zo zaplatenej čiastky.
 • V prípade zrušenia svojej účasti menej ako 1 mesiac pred konaním výcviku, je storno poplatkom celá rezervačná čiastka, a to bez ohľadu na dôvody zrušenia.
 • V prípade, že Účastník nájde za seba náhradníka, zaplatená čiastka je do 30-tich dní vrátená späť, znížená o storno poplatok vo výške 20 € za organizačné a účtovné úkony.
  Zrušenie účasti je možné iba písomne ​​emailom na info@losk.
 • Účastník má právo podať Usporiadateľovi reklamáciu/sťažnosť na akýkoľvek kurz či inú udalosť organizovanú Usporiadateľom. Konkrétne na metódu výučby lektora a/alebo organizáciu udalosti.
 • Reklamáciu/sťažnosť uplatňuje zákazník vždy písomne, ​​bezodkladne po zistení predmetu reklamácie/sťažnosti, a to e-mailom na info@loonadance.sk
 • Písomná reklamácia/sťažnosť musí obsahovať: meno, priezvisko a rodné číslo alebo číslo OP Účastníka a popis predmetu reklamácie/sťažnosti. Ak nebude zaslaná písomnosť zákazníka obsahovať vyššie uvedené údaje nevyhnutné pre riadne podanie a vybavenie reklamácie/sťažnosti, nebude táto písomnosť kvalifikovaná ako reklamácia/sťažnosť.
 • Usporiadateľ je povinný reklamáciu/sťažnosť vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie/sťažnosti od Účastníka, pokiaľ sa Usporiadateľ s Účastníkom nedohodli na dlhšej lehote. Dňom obdržania sa rozumie dátum, kedy bola reklamácia/sťažnosť doručená na vyššie uvedenú adresu.
 • Usporiadateľ preverí predmet reklamácie/sťažnosti a pokiaľ ju uzná za relevantnú, navrhne adekvátne riešenie či kompenzáciu. Finančná kompenzácia môže prebehnúť formou vrátenia peňazí za akciu (v plnej alebo čiastočnej výške), ktorej sa reklamácia týka alebo formou zľavy na ďalšiu akciu.
 • Po vybavení reklamácie bude Usporiadateľ Účastníka informovať o vybavení reklamácie e-mailom a vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Prevzatie vlastnej zodpovednosti:
 • Účastník sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
 • Účastník po celú dobu trvania kurzu či výcviku nesie za seba, svoje zdravie a svoje konanie plnú zodpovednosť.
 • Ak je účastníčka tehotná – v ranom štádiu tehotenstva, zaväzuje sa pred začiatkom pohybového kurzu o tejto skutočnosti lektora/ku informovať, aby lektor/ka mohla prispôsobiť použité techniky jej stavu.
 • Ak je Účastník v psychoterapeutickej či psychiatrickej liečbe alebo v minulosti bol, zaväzuje sa pred prihlásením na kurz či výcvik o tejto skutočnosti a o charaktere ťažkostí, ktoré sú alebo boli dôvodom liečby, informovať lektora/ku a spolu s ňou rozhodnúť o svojej účasti. Účastník si je vedomý, že v priebehu kurzu môže byť vystavený fyzickému, citovému a psychickému zaťaženiu. Berie na vedomie, že kurzy a výcvik nie sú lekárskou či psychoterapeutickou starostlivosťou a že sa ho zúčastňuje na svoje vlastné riziko a zodpovednosť. Kurzy a výcvik Jana Kečkéšová – Oáza Ženy sú formou výučby, vzdelávania osobného rozvoja a spirituálnej terapie.
 • Účastník berie na vedomie, že pokyny v priebehu kurzu/výcviku sú iba návrhy, ktorými sa Účastník riadi podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.
 • Účastník vyhlasuje, že nie je v súčasnosti pod vplyvom žiadnych psychotropných, omamných a iných návykových látok či alkoholických produktov, netrpí žiadnou fyzickou alebo duševnou poruchou, neužíva psychofarmaká, ktoré by mohli mať negatívny dopad, či už priame alebo nepriame účinky na priebeh kurzu/výcviku alebo nie je inak vážne zdravotne indisponovaný.
 • Účastník berie na vedomie, že lektor/ka je na základe vlastného uváženia oprávnený/a ukončiť účasť akéhokoľvek Účastníka na kurze a rovnako tak Usporiadateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený ukončiť účasť akéhokoľvek Účastníka na výcviku, ktorý Usporiadateľ organizuje. V takom prípade bude platba za kurz vrátená a vystavený Opravný doklad k vydanej faktúre za kurz. Ak sa Účastník rozhodne v priebehu kurzu prerušiť svoju účasť z akéhokoľvek dôvodu, platba za kurz sa nevracia. V prípade ukončenia účasti na výcviku rozhodnutím Usporiadateľa bude platba za aktuálny seminár Účastníkovi vrátená a ukončená Dohoda o štúdiu a vystavený Opravný doklad k vydanej faktúre za výcvik.
 • Účastník berie na vedomie, že pokiaľ sa rozhodne kedykoľvek v priebehu štúdia výcviku prerušiť svoju účasť z akéhokoľvek dôvodu, platby za predchádzajúce semináre sa nevracajú. V takom prípade bude individuálne s Účastníkom posúdený dôvod ukončenia štúdia a podaný Usporiadateľom návrh na vyrovnanie ušlých ziskov Usporiadateľa.
Jana Kečkéšová – Oáza Ženy si vyhradzuje právo:
 • Účastník týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že Jana Kečkéšová – Oáza Ženy si vyhradzuje možnosť z organizačných a prevádzkových či iných závažných dôvodov kedykoľvek zmeniť miesto, cenu, voľbu iného lektora, deň konania v prípade choroby či iných závažných dôvodov alebo kurz zrušiť.
 • Registrovaný Účastník v tomto prípade bude informovaný telefonicky alebo emailom, pričom s týmto Účastníkom bude dohodnuté, či využije iný termín, iný kurz alebo či využije možnosť vrátenia svojej platby do 30-tich dní.
 • Súhlasím s prípadným vyhotovením obrazového záznamu kurzu pre referenčné účely lektora a usporiadateľa napr. na webe, sociálnych sieťach a propagačných materiáloch. Zároveň sa zaväzujem neobstarávať na seminári žiadny vlastný zvukový či obrazový záznam bez výslovného súhlasu lektora.
 • Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vyhlasujem, že odoslaním tohto formulára spolu s údajmi v ňom uvedenými súhlasím so spracovaním osobných údajov poskytnutých mojou osobou a ich zaradením na dobu neurčitú do databázy alebo odvolaním, ktorá je vo vlastníctve Jana Kečkéšová – Oáza Ženy, IČO: 37 713 507, a ktoré budú použité výhradne na rozosielanie pozvánok, noviniek projektu Loona dance.
 • Odber týchto pozvánok, noviniek a vyradenie mojich osobných a kontaktných údajov z databázy vlastníka Jana Kečkéšová – Oáza Ženy, IČO: 37 713 507, je možné kedykoľvek odvolať písomne ​​na emailovej adrese info@loonadance.sk. Následne budú vyradené všetky údaje účastníčky/účastníka z databázy vlastníka Jana Kečkéšová – Oáza Ženy do 30 dní odo dňa, keď odvolanie súhlasu je doručené vlastníkovi databázy. Vlastník databázy je povinný zabezpečiť, že poskytnuté údaje budú použité iba na vlastné marketingové účely a vylúčiť odovzdanie týchto údajov tretej osobe bez písomného súhlasu účastníčky.
 • Potvrdzujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a úplné.
 • Vyhlasujem, že s prihliadnutím na všetky okolnosti som schopná/schopný za svoje konanie prevziať v plnej miere zodpovednosť. Ďalej vyhlasujem, že som plne spôsobilá/lý na právne konania a že mi nie je známa akákoľvek skutočnosť, ktorá by mi bránila urobiť vyššie uvedené vyhlásenie.

Týmto vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedenými podmienkami mojej účasti na seminári podrobne zoznámil/a, sú mi plne zrozumiteľné a svoj výslovný súhlas prejavujem odoslaním prihlášky.

Prihláškou toto potvrdzujete z dôvodu ochrany našej školy – Loona Dance Academy pred zažalovaním z ujmy na zdraví fyzickom alebo psychickom.

Charakter výučby na výcvikoch Loona Dance Academy: tanec, cvičenie nie je fyzicky nijak náročné, avšak emočná záťaž a energetická zmena môže byť významná, a to ako k lepšiemu, tak prechodne k horšiemu, rovnako ako môže nastať prechodné zhoršenie problémov Vášho pohybového aparátu, ženských orgánov či močového mechúra.

UPOZORNENIE: bez súhlasu týchto VOP nie je štúdium na LDA možné.